Znaczenie zjawiska biurokratyzacji i jej pokrewnych w realiach polskiego biznesu

?ród?o: Jakub Kledzik¸ PKF Malta¸ lipiec 2013

 

 

Rozwarstwienia w obszarze spójno?ci prowadzenia polityki gospodarczo – ekonomicznej pa?stwa¸ niewystarczaj?ce nak?ady finansowe oraz przede wszystkim (wszystkim) rozbudowana i wci?? rozrastaj?ca si? w Polsce biurokracja to w opinii ?rodowiska menad?erów g?ówne przyczyny postrzegania naszego kraju jako rynku skostnia?ego¸ ma?o innowacyjnego¸ o niskim poziomie ch?onno?ci nowych rozwi?za? technologicznych. Tematyka ta jest na tyle istotna i wa?na¸ ?e wykonuje si? wiele ciekawych sonda?owych bada? opinii a tak?e z ?atwo?ci? w specjalistycznej prasie mo?na znale?? interesuj?ce artyku?y podejmuj?ce ow? problematyk?.

Na podstawie bada? przeprowadzonych przez Barometr Innowacji w 2013 roku tylko 38% polskich¸ a tak?e 24% zagranicznych menad?erów i osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? postrzega polski rynek jako sprzyjaj?cy inwestycjom. W klasyfikacji bol?czek polskich realiów biznesowych wysuwa si? naprzód zjawisko biurokratyzacji¸ a tak?e towarzysz?ce jej ryzyko dalszego rozrostu struktur administracyjnych pa?stwa. Wed?ug wyników przedstwionych we wspomnianym badaniu¸ a? 81% respondentów oczekuje od pa?stwa¸ w ramach prowadzenia skutecznej i dopasowanej do wspó?czesnych realiów polityki gospodarczej¸ przede wszystkim walki w?a?nie z biurokracj?¸ która uwa?ana jest za g?ówny hamulec w celu poprawy opisywanej powy?ej sytuacji.

 

Rys. 1: Rozrost struktur biurokratycznych w latach 2009 – 2012

Analizuj?c wykres z Rys. 1 ?atwo zauwa?y? i doj?? do winiosku¸ ?e zagro?enie i ryzyko to jest uzasadnione. Dane zaprezentowane na schemacie dotycz? rozrostu struktur biurokratycznych w latach 2009 – 2012. Kolorem czerwonym zaznaczono kraje¸ gdzie w omawianym okresie nast?pi? najwi?kszy wzrost kadr w administracji pa?stwowej. Zdecydowanym liderem jest S?owacja¸ gdzie zmierzono ponad 21 procentowy wzrost w tym obszarze. Niewiele lepiej sytuacja ta pezentuje si? na terytorium W?gier¸ Estonii i Hiszpani. Polska z prawie 14% wzrostem tego wska?nika tak?e zosta?a zakwalifikowana do negatywnych liderów wzrostu. Pa?stwami¸ z których nale?y bra? przyk?ad s? bezsprzecznie ?otwa (zwolniono co trzeciego urz?dnika i zapowiedziano dalsze redukcje etatów)¸ Bu?garia oraz¸ co mo?e by? zaskoczeniem¸ Wielka Brytania¸ poniewa? kraj ten uchodzi za wysokorozwini?ty¸ a w takich realiach ekonomicznych o wiele ci??ej przeprowadzi? znacz?ce¸ daj?ce tak pozytywne efekty reformy. Powodem sukcesu pa?stwa wyspiarskiego jest podj?cie stara? w celu sprywatyzowania cz??ci us?ug policyjnych.

Nadmierna biurokratyzacja powoduje¸ ?e towarzysz? jej inne¸ równie negatywne uchybienia identyfikowane jako brak zasobów kapita?owych i niedostosowanie polskiego systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Dla osób zainteresowanych tematem¸ polityka rz?dz?cych powinna tak?e wysy?a? zdecydowane i klarowne w odbiorze sygna?y o podejmowaniu aktywnych i skutecznych dzia?a? w kierunku pobudzania innowacyjno?ci.

Zdaniem dyrektora zarz?dzaj?cego GE Engieering Design Center Pani Magdaleny Nizik firmy funkc