Zmiany w otwartych funduszach emerytalnych

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ kwiecie? 2013

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTR) opowiedzia?a si? za konieczno?ci? wprowadzenie zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Proponowane zmiany mia?yby by? cz??ci? reformy ca?ego systemu emerytalnego¸ w??czaj?c zarówno I filar oraz II¸ który jest gwarancj? bezpiecze?stw przysz?ych emerytur.

Nie jest tajemnic?¸ ?e zmiany w systemie emerytalnym s? niezb?dne. Efektywno?? systemu i stabilno?? wyp?acanych przysz?ych ?wiadcze? s? g?ównymi powodami niecierpi?cych zw?oki dzia?a?. IGTE postuluje za rozpropagowaniem II filaru¸ na wzór krajów s?siednich. Poni?ej komentrz Wojciech Nagela¸ prezesa IGTE¸ na temat III filaru:

„Mamy III filar w postaci pracowniczych programów emerytalnychi kont indiwidualnych¸ ale ten filar si? nie rozwija. Do zmodernizowania jest wi?c ca?y system emerytalny”.

Nieca?e dwa lata temu rz?d przeprowadzi? kompletn? reforme systemu¸ która zmagrinalizowa?a dzia?alno?? OFE¸ przkezuj?c wi?kszo?? cz??? sk?adki do ZUS. Obecny system jest wed?ug wi?kszo?ci zainteresowanych kompletn? pora?k?. ZUS nie jest wstanie zapewni? sobie takich przychodów¸ które umo?liwi?yby wyp?at? emerytu na realnie sta?ym poziomie. Jak podaje portal Centrum Obs?ugi Emerytalnej g?ówny powodem jest demografia.

„Mamy coraz wi?cej emertyów i jednocze?nie coraz mniej ludzi pracuj?cych. Coraz wi?cej osób pobiera ?wiadczenia i jednocze?niej coraz mniej jest tych ¸ którzy system finansuj? poprzez ?ci?gane z nich pod przymusem sk?adki”

Nasz kraj od kilkunastu lat charakteryzuje si? jednym z najni?szych wska?ników przyrostu naturalnego na ?wiecie. Na domiar z?ego¸ prawie 3 miliony m?odych ludzi w wieku produkcyjnym wyjecha?o z Polski i wspiera swoimi sk?adkami systemy emerytalne w innych krajach (g?ównie w Wielkiej Brytanii¸ Irlandii¸ Niemczech).

Reforma wprowadzona przez rz?d¸ wyd?u?enie wieku emerytalnego do 67 lat¸ by?a kolejn? form? „uratowania” systemu. Premier Tusk zapewnia?¸ ?e:

„Je?eli nie wyd?u?ymy wieku emerytalnego¸ to przeci?tna emerytura kobiet w 2040 r. B?dzie wynosi?a 2062 z?¸ ale je?eli kobiety b?d? pracowa?y d?u?ej – to ?rednia emerytura wyniesie 3411 z?¸ a jest to ró?nica o 65 proc”

Jak zapewnia rz?d¸ podniesienie wieku emerytalnego by?o konsultowane w ramach Komisji Trójstronnej. Odby?a si? tak?e spo?eczna i parlamentarna debata w tej sprawie.