Wielobiegunowy ?wiat

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ listopad 2012

 

 

Kiedy Charles Krauthammer pisa? o ?wiecie jednobiegunowym¸ gdzie USA by?o jedyn? pot?g?¸ nikt by si? nie spodziewa?¸ ?e ju? za kilkana?cie lat b?dzie to tylko wspomnienie. Obecnie uwa?a si?¸ ?e ?wiat jednobiegunowy by? tylko momentem przej?ciowym w historii. Krauthammer nie myli? si? twierdz?c¸ ?e:

“Bez w?tpienia z czasem nadejdzie wielobiegunowo?? [multipolar world]. Za mniej wi?cej jedno pokolenie pojawi? si? pa?stwa dorównuj?ce swoj? pot?g? Stanom Zjednoczonym i ?wiat b?dzie w swojej strukturze przypomina? epok? sprzed pierwszej wojny ?wiatowej”.

 Najwi?ksze mocarstwa obejmuj? ponad po?ow? ludno?ci ?wiata¸ wytwarzaj? 75 procent globalnego PKB i finansuj? ze swoich bud?etów 80 procent ?wiatowych wydatków wojskowych. Obecnie do rywalizacji o globalne przywództwo¸ przyst?pi?y  Brazylia¸ Rosja¸ Indie oraz Chiny (niektóre ?ród?a zaliczaj? do nich równie? Meksyk i Kore? Po?udniow?). Zmiany te wywar?y ogromny wp?yw w na rynki mi?dzynarodowe. Firmy¸ które chc? pozosta? pionierami powinny jak najszybciej zmieni? swoje podej?cie do zarz?dzania. Przej?cie z klastru koncentrycznego (ang. hub-and-spoke) do globalnego zarz?dzania przedsi?biorstwem wydaje si? by? nieuniknione. Wy?ej wspomniany klaster koncentryczny charakteryzuje si? istnieniem wielkich firm¸ wokó? których „zakotwiczona” jest sie? dostawców (towarów i us?ug). Natomiast mniejsze firmy s? zwi?zane z firm? dominuj?c? g?ównie poprzez ?a?cuch dostaw.

Jakie czynniki pozwol? firmom osi?gn?? sukces w wielobiegunowym ?wiecie?

  • Zrównowa?ona struktura organizacyjna.
  • Bardziej rozproszony model podejmowania decyzji.
  • Podej?cie do przywództwa i zarz?dzania¸ które ma na uwadze ró?norodno?? i talent pracowników.

 

Wci?? zbyt wiele firm sk?ania si? do centralizacji systemów zarz?dzania. A jednak obecnie¸ decydowa? powinni ci¸ którzy znajduj? si? najbli?ej miejsca wyst?powania problemów. Odej?cie od „sztywnej” struktury to tendencja¸ która b?dzie si? nasila? w nast?pnych kilkunastu latach. Przekazywanie uprawnie? decyzyjnych w dó? hierarchii organizacyjnej jest z regu?y wyrazem opinii kierownictwa najwy?szego szczebla o posiadanej kadrze kierowniczej. Jest tak?e wyrazem zaufania w stosunku do umiej?tno?ci i ch?ci korzystnego dla organizacji dzia?ania kierowników ni?szego szczebla i pracowników wykonawczych. Tak wi?c tylko najwa?niejsze dla firmy decyzje tj. alokacja kapita?u¸ powinny zosta? rozstrzygni?te na poziomie kierownictwa. Zwi?kszenie decentralizacji wymaga tak?e wi?kszej przejrzysto?ci przedsi?biorstw¸ co poci?ga za sob? wprowadzenie nowych mechanizmów¸ które zapewni? odpowiednie zarz?dzanie ryzykiem.

Decentralizacja procesów decyzyjnych pozwala na lepsze przystosowanie si? do lokaln