Webcast: Gas ?upkowy

?ród?o: Anna Golis¸ PKF Malta¸ stycze? 2014


Zamieszczony film krótko charakteryzuje sytuacj? na ?wiatowym rynku gazu ?upkowego¸ ze szczególnym uwzgl?dnieniem zasobów polskich oraz europejskich. Unia Europejska¸ w tym tak?e i Polska¸ stoj? przed szans? na ograniczenie zale?no?ci importowania surowców energetycznych z krajów trzecich¸ dzi?ki czemu b?dzie mo?liwe zwi?kszenie bezpiecze?stwa energetycznego regionu. Wi?cej zasobów surowców energetycznych¸ to wi?cej zaoszcz?dzonych pieni?dzy na import¸ wy?szy wzrost gospodarczy¸ a co za tym idzie wzrost dobrobytu spo?ecze?stwa. Dlatego mi?dzy innymi podejmowany problem ma znaczenie strategiczne dla polskiej¸ jak i europejskiej gospodarki.