Unijny bud?et mniejszy o 5 mld euro? Jednoznaczny sprzeciw Polski

?ród?o: Aleksander Kutnik¸ PKF Malta¸ sierpie? 2012

Unijni ambasadorzy rozwa?aj? znaczne uszczuplenie unijnego bud?etu w 2013 roku.  Zmniejszone maj? zosta? m.in. ?rodki Funduszu Spójno?ci¸ stanowi?cego jedn? z podstaw wzrostu nowych cz?onków UE. Polska¸ jako jeden z najwi?kszych beneficjentów tego typu inwestycji¸ gor?co neguje decyzj? europejskich w?adz. To sprzeczne z poprzednimi ustaleniami podczas szczytu w Brukseli i bardzo niekorzystne dla wzrostu i zatrudnienia w Europie – mówi¸ krytykuj?c decyzj? Komisji Europejskiej¸ polski komisarz¸ Janusz Lewandowski.

Nie tak dawny¸ czerwcowy szczyt w Brukseli zak?ada?¸ ?e wzrost wydatków w bud?ecie na rok 2013 wyniesie blisko 9 mld euro i b?dzie wy?szy w porównaniu z rokiem ubieg?ym o oko?o 6¸8%. Wy?szy poziom wydatków wi?za? mia? si? przede wszystkim ze zbli?aj?cym si? terminem realizacji wielu projektów unijnych¸ których koniec zaplanowano w ostatnim roku perspektywy finansowej 2007-2013. Poza tym niezb?dne staje tak?e uregulowanie p?atno?ci za zaleg?e faktury z 2011 roku¸ które okaza?y si? nieco wy?sze ni? zak?ada?a Komisja Europejska jeszcze przed uchwaleniem bud?etu na rok 2012.

Sytuacja podczas konstruowania bud?etu na rok 2013¸ zmieni?a si? nieoczekiwanie krótko pó?niej¸ podczas szczytu w lipcu – g?ównie za spraw? g?osu „bogatych cz?onków Unii”¸ niech?tnych do zwi?kszania wydatków¸ optuj?cych za ci?ciami i oszcz?dno?ciami. Zachowanie to oburzy?o polskiego komisarza¸ Janusza Lewandowskiego¸ który uczestniczy? w negocjacjach. Jego zdaniem¸ nie mo?na wycofywa? si? z wcze?niej ustalonej drogi tworzenia bud?etu i damietralnie jej zmienia?. Uwa?a tak?e¸ ?e unijny bud?et musi wspiera? m.in. zatrudnienie w Europie w celu zwi?kszania tempa wzrostu gospodarczego. Bez finansowania funduszy takich¸ jak Fundusz Spójno?ci¸ ten kierunek rozwoju jest kompletnie niemo?liwy do spe?nienia.

Innego zdania by?a jednak równie? wi?kszo?? cz?onków Rady Unii¸ która pod koniec lipca przyj??a ustalone wcze?niej stanowisko „unijnych potentatów”. Z decyzj? Rady nie zgodzi?y si? Wielka Brytania¸ Szwecja oraz Holandia¸ oczekuj?c jeszcze wi?kszych ci??. Z kolei cz?onkowie Rady czterech innych krajów – Polski¸ Rumunii¸ W?gier i Estonii¸ uwa?aj?¸ ?e stanowisko Rady to absolutnie minimum¸ b?d?ce wst?pem do dalszych negocjacji. Je?eli zostanie ono natomiast utrzymane¸ wzrost bud?etu¸ w porównaniu z rokiem ubieg?ym¸ wyniós?by jedynie 2¸7%.

Mimo¸ ?e pertraktacje wci?? trwaj?¸ a ostateczne ustalenia zapa?? maj? dopiero jesieni?¸ to ju? teraz sytuacja ta szczególnie mocno martwi Polsk?¸ najwi?kszego beneficjenta Funduszu Spójno?ci¸ bior?c pod uwag? nowe kraje cz?onkowskie. Obci?cie funduszu ograniczy m.in. kluczowy¸ z punktu widzenia Polski¸ rozwój wielkich sieci transportowych oraz równie wa?n? inwestycj? w infrastruktur? ochrony ?rodowiska o du?ym obszarze oddzia?ywania.

Jak pokazuje stan realizacji dotychczasowych projektów ?rodowiskowych¸ wykorzystuj?cych Fundusz Spójno?ci 2004-2006¸ unijne ?rodki przyczyni?y si? m.in. do pod??czenia do sieci kanalizacyjnej 1¸1 mln ludzi oraz powstania lub zmodernizowania 475 km