Transgraniczny gazoci?g do Polski? S?owacy pok?adaj? swoj? nadziej?

S?owacy wierz? w gazoci?g z Polski. “Zmniejszy zale?no?? od gazu rosyjskiego”


S?owacki operator sieci gazowniczej Eustream planuje zbudowanie transgranicznego gazoci?gu do Polski

S?owacki operator sieci gazowniczej Eustream planuje zbudowanie transgranicznego gazoci?gu do Polski¸ by umo?liwi? w ten sposób dostawy gazu ?upkowego z USA na S?owacj? i zmniejszy? jej zale?no?? od gazu rosyjskiego – poda?y w czwartek s?owackie media.

Ruroci?g ma biec przez Prze??cz ?upkowsk?¸ ??cz?c stacj? kompresorow? w Velkych Kapuszanach na po?udniowym wschodzie S?owacji z polskim w?z?em przesy?owym w Strachocinie. W zale?no?ci od ostatecznie wybranej trasy jego d?ugo?? na terytorium S?owacji wynosi?aby od 106 do 117 kilometrów.

Budowa od 2018 roku

Jak si? ocenia¸ wydatki na sam ruroci?g na terenie S?owacji poch?on??yby ponad 100 mln euro¸ ale pe?ny koszt nowego po??czenia¸ które trzeba b?dzie zintegrowa? z polsk? sieci? przesy?ow?¸ to ponad 530 mln euro. Partnerem projektu ze strony polskiej jest spó?ka Gaz-System.

Eustream liczy na podj?cie pierwszych prac budowlanych w 2018 roku i na uruchomienie komercyjnej eksploatacji gazoci?gu na pocz?tku 2020 roku. Przewidywana maksymalna przepustowo?? to 6 mld metrów sze?ciennych gazu rocznie ze S?owacji do Polski i 5 mld metrów sze?ciennych w kierunku odwrotnym.

Importowanie skroplonego gazu

Jak si? wskazuje¸ ruroci?g przez Prze??cz ?upkowsk? stanowi?by element europejskiego korytarza gazowego pó?noc-po?udnie¸ ??cz?cego dwa morskie terminale LNG – w ?winouj?ciu i na chorwackiej wyspie Krk.

?winoujski terminal “umo?liwi importowanie skroplonego gazu z dowolnego kraju¸ który go produkuje. Najwi?kszym producentem jest obecnie Katar¸ ale gdyby USA pozwoli?y na eksport gazu ?upkowego¸ równie? on móg?by by? przesy?any t? tras?” – powiedzia? s?owackiemu portalowi internetowemu aktualne.sk analityk rynku energetycznego Michal Hudec.

Artyku? zosta? opublikowany przez portal TVN24