Spadek stopy bezrobocia

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ kwiecie? 2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej poda?o do wiadomosci publicznej¸ ?e szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracuj?cych z ko?ca stycznia) wynios?a w lutym 2013 roku 14¸4 proc. i w porównaniu do stycznia 2013 roku wzros?a o 0¸2 punktu procentowego. W lutym wzrost stopy bezrobocia (do 0¸3 punktu proc.) odnotowano we wszystkich województwach. Podano¸ ?e najs?abszy wzrost nat??enia bezrobocia odnotowano w województwach: lubuskim¸ podkarpackim¸ podlaskim¸ ?wi?tokrzyskim. Jak tlumaczy resort¸ najwyzszy wzrost bezrobocia wyst?puje na obszarach z duzymi algomeracjami miejskimi. W takich rejonach zazwyczaj znajduj? si? przedsi?biorstwa¸ które coraz cz?sciej¸ w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej¸ decyduj? si? na organiczenie zatrudnienia.

Wed?ug przewidywa? Jacka M?cina¸ wiceministra pracy i polityki spo?ecznej¸ marzec i kwiecien 2013 roku to najgorszej miesi?ce pod wzgledem liczby bezrobotnych. Wiceminister zaznaczyl: „Je?li o?ywienie w gospodarce b?dzie post?powa?¸ a dzia?ania interwencyjne na rynku pracy odnosi? b?d? po??dany skutek¸ to stopa bezrobocia mo?e w miesi?cach letnich spa?? nawet do 13 proc”.  Wedug M?cina¸ najbardziej niepokoj?ce okresy to III i IV kwarta? 2012 roku¸ gdzie zwolnienia grupowe odegra?y znacz?c? rol? w kszta?towaniu stopy bezrobocia.

Wiceminister¸ zapytany przed radio PIN na temat satysfakcjonuj?cego wyniku w sferze braku zatrudnienia¸ powiedzia?:. “Je?eli uda si? nam korekta zimowo-jesienna¸ w miesi?cach letnich mo?emy dotrze? do poziomu ok. 13 proc.; pó?niej nast?pna interwencja powinna na koniec roku da? dobry wynik. Dobry wynik to by?yby okolice 13¸5 proc.¸ ale to zale?y bardzo od tego¸ na ile gospodarka si? o?ywi”.

Z koleji¸ liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zadowowej zg?oszonych przez pracowników do urz?dów pracy¸ w marcu 2013¸ wynios?a 87¸4 tys. I w porównaniu do lutego 2013 roku wzros?a o 4¸6 tys. (5¸6 proc.) W?adys?aw Ko?niak-Kamysz¸ minister pracy i polityki spo?ecznej¸ uwa?a¸ ?e sytuacja na rynku pracy jest wci?? trudna. Wyja?ni?¸ ?e ze wzgl?du na pogod? w marcu nie mog?y ruszy? prace sezonowe¸ ale odnotowano jednak spadek stopy bezrobocia¸ co jest informacj? dobr?. “Ale sytuacja na rynku pracy jest trudna¸ wymaga dalszych dzia?a? – doda? minister. Wed?ug ministra Ko?niaka-Kamysza minimalny spadek bezrobocia to nie podów do nadmiernej satysfakcji i z pewno?ci? nie jest to etap na którym mo?emy mowi? o odwróceniu tendencji.

W mi?dzyczasie¸ rz?d przygotowuje przepisy które uelastyczni? kodeks pracy. Maj? one wej?? w ?ycie ju? po wakacjach. M?cina zaznaczy?¸ ?e  wszytko jest w r?kach parlamentarzystów¸ którzy teraz pracuj? nad ustaw?.