Raport NIK o realizacji inwestycji drogowych

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ maj 2013

 

Najwy?sza Izba Kontroli (NIK) zbada?a w jaki sposób Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza i rozstrzyga przetargi. 

Jak podaje NIK¸ urz?dnicy niewystarczaj?co dok?adnie weryfikowali oferty¸ kieruj?c si? g?ównie kryterium jak najni?szej ceny. Zaaprobowano chi?skie konsorcjum COVEC¸ które za budow? dwóch odcinków autostrady A2¸ deklarowa?o cen? o ponad po?ow? ni?sz? od kosztorysu przygotowanego przec GDDKiA. Po 20 miesi?cach chi?ska firma zalega?a z p?atno?ciami si?gaj?cymi 117 mnl z? wobec swoich podwykonawców. Dopiero po tym czasie urz?d odst?pi? od umowy.

W latach 2008-2011 wydatki poniesione przez GDDKiA wynios?y 78¸8 mld z? na budow? 1371 km nowych i modernizacj? starych dróg. Nak?ady te zosta?y cz??ciowo refundowane ze ?rodków unijnych¸ do ko?ca 2011 r. Refuncacja wynios?a 19 mld z?. W wyniku ró?nych okoliczno?ci ?rodki unijne zosta?y zmniejszone o 464 mln z?. GDDKiA ma jednak szans? wykorzysta? te pieni?dze na budow? innych dróg¸ pod warunkiem¸ ?e rozpocznie inwestycje w 2013 roku. Co wi?cej¸  wed?ug raportu GDDKiA do?? liberalnie podchodzi?a do posiadania ?rodków w?asnych przez wykonawców ubiegaj?cych si? o kontrakt – za takie uwa?a?a nawet o?wiadczenie banku o gotowo?ci do kredytowania firmy.

Wyniki kontroli¸ mimo wszystko pozytywnej¸ zawieraj? sporo stwierdzonych nieprawid?owo?ci. Zwi?zane s? ode przede wszystkim z brakiem legalno?ci i rzetelno??u zada? dotycz?cych prowadzenia ewidencji ksi?gowej dróg. ?adna droga¸ ani wbudowane w nie obiekty in?ynierskie pozostaj?ce w zarz?dzie GDDKiA nie zosta?u uj?te w w/w ewidencji.

„Obecny model zarz?dzania projektami polegaj?cymi na budowie dróg¸ w tym pe?nienie nadzoru nad realizacj? robót¸ jest ma?o efektywny¸ poniewa? niedostatecznie zabezpiecza interesy GDDKiA¸ nie eliminutje ryzyka poniesienia straty przez jedn? ze stron kontraktu w wyniku zmiany cen w czasie trwania realizacji projektu¸ a tak?e nie uwzgl?dnia potrzeby¸ by przy realizacji tych projektów funkcjonowa? niezale?ny fachowiec¸ który b?d?c autorytetem uznanym przez osbie strony kontraktu budowlanego¸ móg?by przedstawi? im swoje opinie w kontrowersyjnych kwestiach¸ co pozwoli?oby zapobiec wielu sporom¸ które wyst?spuj? pomi?dzy stronami w obeznym modelu zarz?dzania” – podaje NIK.