Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej na Malcie

 

Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej na Malcie

 

„Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej na Malcie” („Doing business in Malta) to dokument¸ stworzony przez pracowników PKF Malta¸ który w spójny i przejrzysty sposób pozwala pozna? ?rodowisko biznesowe oraz wskaza?¸ jak najskuteczniej rozpocz?c zmagania zarówno na lokalnym¸ jak i po?rednio¸ na mi?dzynarodowym rynku. Malta¸ to bowiem nie tylko urokliwa wyspa¸ na któr? ka?dego roku przybywaj? miliony spragnionych s?o?ca turystów. To tak?e znakomite miejsce¸ aby wystartowa? ze swoim biznesem lub¸ w przypadku istniej?cych ju? przedsi?biorstw¸ rozszerzy? dzia?alno?? na nowych rynkach.

Dzi?ki informacjom zawartym w dokumencie: „Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej na Malcie” poznasz wi?kszo?? zasad¸ dotycz?cych otoczenia rynkowego czy relacji biznesowych obowi?zuj?cych na Malcie. Dowiesz si?¸ jakiego rodzaju przedsi?biorstwa s? najcz??ciej rejestrowane na Malcie i dlaczego to w?a?nie ich za?o?enie pozwala obni?y? koszty lub uzyska? przewag? konkurencyjn?. Analiza aspektów podatkowych i prawnych¸ przeprowadzona przez pracowników PKF Malta¸ pozwoli Ci ostatecznie przekona? si?¸ dlaczego to w?a?nie Malta okre?lana jest mianem: „podatkowego raju” dla przedsi?biorstw¸ zw?aszcza tych¸ wyspecjalizowanych w tzw. „e-gamingu”.

„Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej na Malcie” to 6 rozdzia?ów¸ objemuj?cych opis oraz analiz? nie tylko problematyki ekonomicznej i prawnej¸ ale tak?e kwestii zwi?zanych z po?o?eniem geograficznym¸ kultur? i histori? – aspektów niejednokrotnie istotnie wp?ywaj?cych na sukces¸ b?d? pora?k? przedsi?biorstwa w danym otoczeniu biznesowym.

Rozdzia? 1 Wprowadzenie do Malty – skupia si? przede wszystkim na okre?leniu Malty na mapie ekonomicznej ?wiata. Zawarte w rozdziale 1  dane makroekonomiczne¸ charakterystyka geograficzna i gospodarcza¸ s?u?y jako niezb?dny wst?p do bardziej zaawansowanych informacji i skonkretyzowanych analiz¸ niezb?dnych przed rozpocz?ciem ka?dej dzia?alno?ci biznesowej.

W rozdziale 2 uj?ty zosta? opis podstawowych podmiotów gospodarczych funkcjonuj?cych na Malcie. Anailza pozwala precyzyjnie okre?li?¸ za?o?enie którego z podmiotów b?dzie w?a?ciwym kierunkiem na prowadzenie dzia?alno?ci na wyspie.

Rozdzia? 3 obejmuje mo?liwe regulacje finansowe funkcjonuj?ce na Malcie – okre?la zakres ustawodawstwa Malta?skiego Urz?du Us?ug Finansowych¸ a tak?e przedstawia charakterystyk? typowych dla Malty podmiotów¸ takich jak: Podporz?dkowanego Zak?adu Ubezpiecze? (Captive Insurance) oraz przedsi?biorstw funkcjonuj?cych na zasadach przy??czonych (ICC) lub chronionych (PCC) komórek.

Rozdzia? 4precyzuje g?ówne dzia?alno?ci biznesowe na Malcie¸ m.in. wspomniany wcze?niej e-gaming¸ us?ugi hazardowe i armatorskie.

Ostatnie dwa rozdzia?y (rozdzia? 5 – Opodatkowanie oraz 6 – Ulgi i