Polska w strefie euro?!

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ wrzesie? 2012

Ostatnie badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Spo?ecznej (CBOS) w lipcu 2012 potwierdz?iy¸ ?e liczba Polaków przeciwnych wprowadzeniu euro zwi?kszy?a si? w porówaniu z wcze?niejszymi sonda?ami. Na zamiane waluty nie zgadza si? a? 68% ankietowanych¸ bij?c wcze?niejszy rekord o 8 punktów procentowych. Oznacza to¸ ?e wsparcie polskiego cz?onkostwa w Unii Europejskiej jest najni?sze od 7 lat.

Rys. 1) Stosunek do integracji wsrod ogó?u badanych

 

?ród?o: CBOS¸ raport: Opinie o sytuacji w strefie euro i integracji europejskiej.

 

Najwi?ksze wsparcie (64%) dla zast?pienia z?otego przez euro¸ zosta?o odnotowane w styczniu 2002¸ na 2 lata przed przyst?pieniem Polski do Unii Europejskie. Po roku 2004 to wsparcie stopniowo mala?o. W latach 2007-2008¸ liczba przeciwników i zwolenników integracji by?a na tym samym poziomie. Po ostatnich problemach na arenie mi?dzynarodowej (dotycz?cych g?ównie Grecji¸ ale tak?e innych krajow UE) liczba euroentuzjastow w Polsce zacz??a male?. Wed?ug 28% respondentów¸ przyj?cie waluty euro w Polsce nie powinno nigdy nast?pi?¸ 13% uwa?a¸ ?e zmiana waluty powinna mie? miejsce przed rokiem 2014. Prawie 38% udzielaj?cych odpowiedzi uwa?a¸ ?e wprowadzenie euro powinno odby? si? dopiero po roku 2015.

Wa?nym spostrze?eniem jest¸ ?e zwolennicy euro i euro integracji to g?ównie m?odzi Polacy. Procent przeciwników wzrasta wraz z wiekiem. Odsetek ankietowanych¸ którzy uwa?aja przyj?cie wspólnej waluty przez Polske za dobr? monet? jest najwi?kszy wsród studentów (20%) oraz wsród  prywatnych inwestorów (21%). Euroentuzjasci to przede wszystkim osoby w dobrej sytuacji finansowej (22% ankietowanych)¸ deklaruj?ce zainteresowanie sprawami politycznymi (23%) i b?d?ce zwolennikami dwóch partii politycznych (PO i Ruch Palikota). Liczba przeciwnikow wprowadzenia euro w Polsce wzrasta z roku na rok¸ co zosta?o przestawione na poni?szym rysunku.

Rysunek 2) Czy zgodzi?(a)by sie pan(i) na zast?pienie polskiego pieni?dza (z?otego) wspólnym dla wielu panstw UE europejskim pieni?dzem – euro?

?ród?o: CBOS¸ raport: Opinie o sytuacji w strefie euro i integracji europejskiej.

 

Ogromn? role w procesie kszta?towania si? opinii o strefie euro odgrywa wykszta?cenie¸ im wy?sze tym respondenci s? bardziej przychylni do zmiany z?otego na wspóln? dla UE walut?. Respondenci z ni?szym wykszta?ceniem (30%) s? zdecydowanie przeciwko wejscia Polski do strefy euro.

Mimo ró?nych g?osów¸ rz?d polski wci?? wyra?a poparcie dla przyj?cia „euro standardów” pzez nasz kraj. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez TNS¸ tylko 1% badanych chcia?oby wprowadzenie euro w tym roku¸ 2% respondentów uwa?a rok 2013 lub 2014 za odpowied