Polak na emigracji

?ród?o: Mateusz Boksa¸ PKF Malta¸ czerwiec 2013Mimo wszechobecnego kryzysu gospodarczego w Europie¸ w Polsce – bez wzgl?du na fakt¸ i? nasz Produkt Krajowy Brutto utrzymuje si? na poziomie dodatnim: 0¸5(stan na koniec I kwarta?u 2013r.) – wci?? dominuje pogl?d¸ ?e poza granicami naszego kraju  ?yje si? lepiej. Nawi?zuj?c do danych G?ównego Urz?du Statystycznego¸ w 2013 roku liczba ch?tnych i czynnych zawodowo Polaków co do wyjazdu za granic?  wzros?a a? 2¸5 krotnie w stosunku do roku 2012¸ mimo¸ ?e poziom realnego wynagrodzenia brutto z roku na rok wzrasta¸ a bezrobocie na koniec I kwarta?u br. wynios?o 14 %¸ co jest wynikiem wy?szym tylko o 0¸7 punkta procentowego w stosunku do roku poprzedniego

Te dane s? zatrwa?aj?ce ze wzgl?du na fakt¸ i? grupa ludzi sk?onnych do wyjazdu w celach zarobkowych w wieku 20-45 lat z roku na rok jest coraz wi?ksza. Coraz liczniejsze migracje Polaków w wieku produkcyjnym mog? doprowadzi? do tego¸ ?e wspó?czynnik urodze? w naszym kraju b?dzie systematycznie spada?¸ a wspó?czynnik starzenia si? spo?ecze?stwa wr?cz odwrotnie. „Dziennik Gazeta Prawna” bije na alarm i w swoim artykule przedstawia niepokoj?ce dane o wspó?czynniku urodze? Polek przebywaj?cych w Wielkiej Brytanii: „Polki urodzi?y w Wielkiej Brytanii w 2010 roku prawie 20 tys. dzieci. Na ka?d? z nich przypada ich wi?c dwukrotnie wi?cej ni? w kraju”. Te dane ?wiadczy? mog? o fakcie¸ i? to nie mentalno?? rodzin si? zmienia – Polacy chc? mie? liczne rodziny¸ lecz s? oni skutecznie zniech?cani polityk? pa?stwa. Lecz to nie wszystko. Migracja zarobkowa m?odych Polaków mo?e równie? prowadzi? do konsekwencji spo?ecznych¸ czyli przede wszystkim os?abienia¸ b?d? zerwania wi?zi rodzinnych. Cen? wsparcia finansowego ze strony pracuj?cych za granic? cz?onków rodziny  jest cz?sto rozpad ma??e?stw i problemy natury psychicznej. Inn? kwesti? poruszan? w kontek?cie wp?ywu migracji zarobkowych na polski rynek pracy jest kwestia deficytu osób o okre?lonych kwalifikacjach zawodowych.

Wiemy ju?¸ jak ogromna jest liczba naszych rodaków chc?cych opu?ci? Polsk? oraz do czego Exodus naszych rodaków  mo?e doprowadzi?. Warto wi?c równie? przyj?e? si? temu¸ gdzie najwi?cej z nich emigruje najch?tniej. GUS w swoich zestawieniach statystycznych podaje¸ i? kierunkiem najch?tniej obieranym przez Polaków s? niezmiennie Niemcy¸ przed Wielk? Brytani? oraz Skandynawi?. Z roku na rok coraz mniejsz? popularno?ci? ciesz? si? z kolei Stany Zjednoczone Ameryki.

Skoro wiemy ju? gdzie i w jakich ilo?ciach Polacy wyje?d?aj? za granic?¸ ostatnim¸ a zarazem najwa?niejszym aspektem jest dlaczego to robi?. Odpowied? narzuca si? automatycznie – za prac?. My postanowili?my roz?o?y? t? oczywist? oczywisto?? na czynniki pierwsze:

 

1.       Bezrobocie

Jest to pierwsza my?l¸ jaka przychodzi nam na my?l s?ysz?c pytanie „dlaczego Polacy emigruj??”. G?ówn? przyczyn? migracji zarobkowej Polaków jest wysokie bezrobocie¸ które si?ga w tej chwili 14%(I kw. 2013). W tej chwili nawet dyplom potwierdzaj?cy uko?czenie studiów wy?szych nie daje ?adnej g