Polacy przeciwni wprowadzeniu euro

 

 

 

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ kwiecie? 2013

Centrum Badania Opinii Spo?ecznej (CBOS)  przygotowa?o kolejny ju? raport na temat opinii Polaków na temat wprowadzenia euro w naszym kraju. W dokumencie „Skutki wprowadzenia euro w Polsce – obawy i nadzieje” wida? tendencj?¸ ?e wi?cej mamy obaw ni? nadzieji. 64 proc. Polaków sprzeciwia sie wprowadzenia wspólnej dla Uni Europejskiej waluty w Polsce¸ za przyj?ciem opowiedzia?o si? 29 proc. Oznacza to¸ ?e od lipca 2012 do lutego 2013 odsetek przeciwników wspólnej waluty zmniejszy? si? o 4 punkty procentowe¸ jednak w dalszym ci?gu stanowi? oni wyra?n? wi?kszo??. Odsetek zwolnników wzrós? równie? o 4 punkty.

 

Najbardziej niepokoj?ce dla Polaków skutki wprowadzenia euro to: wzrost cen (a? 59% respondentów wskaza?o na t? odpowied?)¸ niekorzystny kurs wymiany z?otego na euro (36%). Najcz??ciej wskazywany pozytywny efekt zmiany waluty¸ to u?atwienia dla podró?uj?cych (35%). Inne najcz??ciej wskazywane skutki przyj?cia europejskiej waluty w naszym kraju to: utrata przez Polsk? mo?liwo?ci prowadzenia samodzielnej polityki pieni??nej (21%)¸ likwidacja ryzyka zwi?zanego  ze zmian? kursu z?otego do euro (19%)¸ a tak?e u?atwienia dla przedsi?bioróc i przy?pieszenie wzrostu gospodarczego (19%). 13% respondentów widzi szanse na wzrost inwestycji zagranicznych (13%) oraz spadek stóp procentowych¸ które spowodowa?y by zmnieszjenie oprocentowania lokat bankowych i oznacza?oby ta?sze kredyty (10%). 12 % ankietowanych uwa?a¸ ?e zmiana waluty spowodowa?aby ogromne koszty finansowe dla banków¸ administracji i przedsi?biorstw¸ zwi?zane z wprowadzwniem euro.

 

“Sprzeciw wobec przyst?pienia Polski do strefy euro przewa?a we wszystkich analizowanych grupach spo?eczno-demograficznych. (…) Znacz?co cz??ciej wprowadzenie euro w naszym kraju popieraj? m??czy?ni (37 proc.) ni? kobiety (22 proc.). Proporcjonalnie najwi?cej zwolenników przyj?cia wspólnej waluty jest w?ród mieszka?ców du?ych¸ ponadpó?milionowych miast (41 proc.)¸ osób z wy?szym wykszta?ceniem (42 proc.)¸ badanych stosunkowo dobrze sytuowanych – o miesi?cznych dochodach per capita powy?ej 1500 z? (40 proc.)¸ ludzi dobrze oceniaj?cych warunki materialne swojego gospodarstwa domowego (38 proc.)” – komentuje CBOS.

 

Badanie pokaza?o¸ ?e stosunkowo niski poziom poparcia dla integracji widoczny jest w?ród osób z wykszta?ceniem podstawowym (65 proc.)¸ którzy ?le oceniaj? materialne warunki ?ycia (62 proc.) oraz w?ród ludzi starszych – maj?cych 65 lat i wi?cej (64 proc.). Najni?szy poziom akceptacji cz?onkostwa w UE jest w?ród osób najbardziej religijnych¸ kilka razy w tygodniu uczestnicz?cych w praktykach religijnych (57 proc.).

Dane pochodz? z badania “Aktualne problemy i wydarzenia”¸ zrealizowanego przez CBOS w dniach 31 stycznia – 6 lutego 2013 roku¸ na licz?cej 1