Poczta Polska zamknie ponad 2000 plac�wek?

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ maj 2013

 

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji otworzy?o Poczcie Polskiej drog? do dalszych ostrych ci?? liczby placówek i masowych zwolnie? pracowników. Nowe rozporz?dzenie w sprawie warunków wykonywania us?ug powszechnych przez operatora wyznaczonego¸ okre?la na nowo¸ w jakim zakresie Poczta zobowi?zana jest do utrzymania placówek na terenie ca?ego kraju. Jednak nie okre?ka minimum placówek. Z nowego rozporz?dzenia wynika¸ ?e zamiast minimalnej liczby 8240 placówek¸ Poczta b?dzie teraz mog?a prowadzi? co najwy?ej 6759 urz?dów. Oznacza to¸ ?e ju? w najbli?szym czasie ponad 2000 placówek mo?e zosta? zamkni?ta a co szósty pracownik zostanie zwolniony.

 

Zarz?d Poczty Polskiej chce zast?pi? oko?o 3 tys. placówek pocztowych w ca?ym kraju agencjami. Spó?ka zak?ada¸ ?e w miejsce jednego likwidowanego urz?du powinny powsta? dwie-trzy agencje. W ci?gu najbli?szych kilku lat zatrudnienie zostanie ograniczone o mniej wi?cej 8 tys. osób.

Co wi?cej¸ Prawo Pocztowe¸ które obowi?zuje ju? od blisko pó? roku mia?o organiczy? uprzywilejowan? pozycj? Poczty Polskieh.  Jak si? okaza?o¸sytuacja monopolisty nie zmieni?a si?.Tymczasem prywatni operatorzy alarmuj? – mia?o by? otwarcie¸ a tymczasem rynek wart blisko 7 mld z?otych wci?? zostaje dla nas cz??ciowo zamkni?ty. Ich zdaniem na stra?y monopolu stoj? politycy¸ którzy uchwalaj?c kolejne przepisy betonuj? rynek na kolejne lata.