Obni?ka stawki VAT w 2014 r. wydaje si? ma?o prawdopodobna

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ kwiecie? 2013

 

O?wiadczenie Donadla Tuska na konferencji prasowej pozbawi?o z?udze? wszystkich tych¸ którzy oczekiwali na obni?enie podaku VAT w Polsce w 2014 roku.

Zdaniem Premiera do tematu obni?ki VAT mo?na b?dzie wróci?¸ je?eli w drugiej po?owie roku poprawi si? sytuacja w finansach i gospodarce. Wed?ug obecnych prognoz wydaje si? to ma?o prawdopodobne.

Podstawow? stawk? podatku VAT w Polsce jest 23 proc. VAT do obecnego poziomu doprowadzi?a tzw. ustawa oko?obud?etowa¸ która by?a nowelizacj? ustawy o VAT. Od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. stawki 22 proc. i 7 proc. zosta?y podniesione odpowiednio do 23 proc. i 8 proc. Oprócz  tego¸ wprowadzono now? stawk? dla podstawowych produktów ?ywno?ciowych w wysokosci 5 %. Zgodnie z ustaw? w 2014 r. stawki VAT mia?yby powróci? do poziomu z 2010 r.

Stawka 5 proc. rownie? nie zostanie obni?ona do poziomu 3 proc.¸ gdy? jak podaje Mened?er z firmy doradczej Crido Taxand Agata Rutkowska:

 “stosownie do regulacji unijnych¸ dopuszczalna minimalna obni?ona stawka VAT to 5 proc.¸ a wynegocjowany przez Polsk? okres przej?ciowy dla stawki 3 proc. na nieprzetworzone produkty rolne¸ up?yn?? w 2010 r”.

Mimo zapewnie? wiceministera finansów¸ Janusza Cicho?a¸ wizja nizszego podatku odesz?a w niepami??. W po?owie  marca wiceminister zosta? zapytany¸ czy MF rozwa?a utrzymanie w 2014 r. podstawowej stawki VAT na poziomie 23 proc. –  odpowiedzia? ?e “sytuacja jest dynamiczna. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj? na to¸ ?e wróci?y do stawki 22 proc.”  Wypowied? ta by?a przesadnie optymistyczna i jak na razie nie ma co liczy? na ni?sz? stawk? VAT.

W informacjach przekazanych do prasy ministerstwo poda?o¸ ?e ustawa o VAT przewiduje¸ ?e je?eli w latach 2011-2013 d?ug publiczny nie przekroczy? 55 proc. PKB¸ to obni?enie stawek VAT w 2014 r. nast?pi bez konieczno?ci nowelizacji ustawy o VAT.