Nowe przepisy w prawie pracy

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ kwiecie? 2013

 

Na pocz?tku lutego 2013¸ Rada Ministrów przyj??a projekt nowelizacji kodeksu pracy i ustawy o zwi?zkach zawodowych¸ który mia? na celu uelastyczni? przepisy o czasie wykonywania obowi?zków w firmie. Wed?ug nowych przepisów¸ okres rozliczeniowy zostanie wyd?u?ony do 12 miesi?cy.

Projekt ustawy¸ który zosta?a przyj?ta w ostatnich tygodniach¸ umo?liwia pracodawcy wyd?u?enie czasu pracy w wybranych przez siebie okresach¸ co dla pracowników oznacza nadgodziny. W razie braku zamówie?¸ pracodawca b?dzie móg? skórci? czas pracy. W przypadku¸ gdy pracownik nie mia?by prawa do wynagrodzenia ze wzgl?du na rozk?ad czasu pracy¸ przys?ugiwa? mu b?dzie p?aca minimalna.

Nowe przepisy wywo?a?y wiele kontrowersji¸ zwi?zkowcy zapowiedzili strajk generelany¸ je?li rz?d nie wycofa si? z zapowiadanych zmian¸

Janusz ?niadek¸ by?y szef Solidarno?ci¸ uwa?a¸ ?e zmiany w prawie pracy spowoduj? obni?enie wynagrodze?. W wypowiedzi dla radiowej Jedynki¸ ?niadek podaje: „Ta ustawa fa?szywie nazywana ustaw? o elastyczno?ci pracy¸ to jest ustawa o obni?eniu wynagrodze?¸ obni?anie dop?at do nadgodzin¸ wyd?u?anie okresu rozliczeniowego s?u??ce takiej manipulacji czasem pracy¸ ?eby nie p?aci? za nadgodziny. To jest nic innego jak obni?enie wynagrodze?¸ ograniczenie popytu¸ a wi?c utrata miejsc pracy”.

W?adys?aw Ksiniak-Kamysz¸ szef resortu pracy¸ zaprzeczy?¸ ?e propozycje wysuni?te przez rz?d maj? na celu obni?enie wynagrodze?. Podczas rozmowy z radiow? Jedynk?¸ minister doda?¸ ?e nie strajk a dialog powinien by? rozwi?zaniem konfliktu.

Równie? Premier Tusk zapowiedzia?¸ ?e rz?d nie wycofa si? z projektu uelastycznienia czasu pracy¸ bo zosta? on ju? z dobrym skutkiem przetestowany.

“Pami?tajmy¸ ?e to jest projekt¸ który ju? raz wprowadzili?my w ?ycie w roku 2009¸ czyli w tym pierwszym roku kryzysu¸ i wed?ug naszych oblicze? uratowali?my dzi?ki tym dzia?aniom mniej wi?cej 100-120 tys. miejsc pracy (…) A wi?c jest naprawd? o co si? bi? i b?d? prosi?¸ b?aga?¸ przekonywa? partnerów¸ ?eby zrozumieli¸ ?e tutaj jedyn? intencj? jest ochrona miejsc pracy i tworzenie miejsc pracy” – doda? Tusk.

PKPP Lewiatan równie? popiera zmiany w prawie pracy. Dr Gra?yna Spytek-Bandurska¸ z-ca dyrektora departamentu Dialogu Spo?ecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan:

„Te zmiany s? pilnie potrzebne¸ zw?aszcza w okresie spowolnienia gospodarczego¸ którego negatywne skutki coraz bardziej odczuwamy¸ np. w bran?y motoryzacyjnej. Czekaj? na nie zarówno pracodawcy¸ jak i pracownicy¸ którzy trac? prac?. Zapowiadali?my¸ ?e bezrobocie b?dzie ros?o¸ je?li nie zostan? przyj?te rozwi?zania uelastyczniaj?ce czas pracy i pozwalaj?ce pracodawcy swobodniej organizowa? prac?”.