Nowa wizja Europy raport Grupy Refleksyjnej ds. Przysz?o?ci Europy

 ?ród?o: Kinga Warda¸ PKF  Malta¸ wrzesie 2012

 

17 wrze?nia 2012 roku w „International Herald Tribune” ukaza? si? artyku? Rados?awa Sikorskiego i Guido Westerwelle – „Nowa wizja Europy”¸ w którym przedstawiony zosta? polsko-niemiecki sposób na kryzys. Arytku? ten jest jedynie streszczeniem ostatnio powsta?ego raportu Grupy ds. Przysz?o?ci Europy i zawiera najwa?niejsze postulaty wysuni?te przez jej cz?onków. Grupa ta powsta?a 20 marca 2012 roku w Berlinie w celu ustalenia rozwi?za? instytucjonalnych¸ które utrzymaj? spójno?? Europy i zabezpiecz? kontynent przed przysz?ymi kryzysami ekonomicznymi i politycznymi.

W spotkaniu w/w grupy¸ które odby?o si? w ?azienkach Królewskich w Warszawie wzi?li udzia? ministrowie i wiceministrowie spraw zagranicznych Polski¸ Niemiec¸ Francji¸ Austrii¸ Belgii¸ Danii¸ Hiszpanii¸ Holandii¸ Luksemburga¸ Portugalii i W?och.

W tek?cie Raportu znalaz?y si? tak?e postulaty podnoszone ju? przez Ministra Rados?awa Sikorskiego m.in. dotycz?ce wzmocnienia Komisji Europejskiej¸ czy te? wspólnej reprezentacji UE w organizacjach mi?dzynarodowych.

Jak podkre?li? Sikorski¸ jedn? z mo?liwo?ci¸ która znalaz?a si? w raporcie jest propozycja po??czenia stanowiski szefa Komisji Europejskiej i przewodnicz?cego Rady Europejskiej. Doda? jednak¸ ?e: „najpilniejsze s? kwestie zwi?zane z uzdrowieniem strefy euro¸ ale wszyscy wiemy¸ ?e im bardziej Unia b?dzie zintegrowana tym bardziej musi by? demokratyczna¸ ale te? pewne j?dro suwerenno?ci¸ pewne atrybuty musz? na zawsze pozosta? przy pa?stwach cz?onkowskich”.

 

Zdaniem autorów raportu nale?a?oby wzmocni? Komisj? Europejsk?  oraz przemy?le?  pomys? organiczenia liczby komisarzy europejskich oraz stworzeniem “resortów” z komisarzami i podkomisarzami.

Zaproponowane inicjatywy maj? rozleg?y zasi?g. Zaczynaj?c od reformy Unii Gospodarczej i Monetarnej poprzez zwalczanie zmian strukturalnych i zwi?kszenia  konkurencyjno?ci. Ministrowie wzywaj? do nadzorowania bud?etów pa?stw cz?onkowskich¸ aby unikn?c sytuacji jakie mia?y miejsce np. w Grecji.

Szef niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle z kolei zaznaczy?¸ ?e pog??biona integracja Unii Europejskiej w dobie kryzysu ekonomicznego i przemian globalizacyjnych jest niezb?dna.

Jak podaje raport: “bezwzgl?dnym priorytetem jest wzmocnienie Unii Gospodarczej i Walutowej”. Dlatego te? nadrz?dnym celem jest wzmocnienie rozszerzonych ram zarz?dzania gospodarczego¸ poprzez utworzenie unijnych mechanizmów w celu nadzorowania zgodno?ci bud?etów pa?stw cz?onkowskich z zasadami unijnymi.

Niektórzy cz?onkowie Grupy podkre?lali „wag? wspólnego systemu gwarancji depozytowych oraz europejskiego systemu restrukturyzacji i uporz?dkowanej likwidacji. W perspektywie ?rednioterminowej strefa euro musi umie? samodzielnie rozwi?zywa? potencjalne proble