Malta to tutaj najlepiej zamieszka? na emeryturze!

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ pa?dziernik 2012

 

Malta jest powszechnie znana jako wyspa przyjazna turystom¸ s?o?ce ?wieci tutaj przez prawie ca?y rok. Je?li wspomnie? tylko o przejrzystej wodzie i tradycyjnym ?ródziemnomorskim przysmakom¸ które mozna kupi? na ka?dym przys?owiowym rogu… Mo?naby pomy?le?¸ ?e to istny raj (i wcale nie jeste? w b??dzie!). Pomijaj?c to¸ co najbardziej n?ci turystów¸ czyli s?o?ce¸ morze i bogata historia wyspy¸ nale?a?oby wspmnie? o jeszcze jednym¸ mog?cym zainteresowa? obcokrajowców fakcie: korzystnym systemie podatkowym.

Malta oferuje wiele korzy?ci podatkowych oraz rozleg?? sie? umów o podwójnym opodatkowaniu (w niekótrych przypadkach s? to wy??cznie jednostronne postanowienia). Takie same zasady obowi?zuj? miedzy Malt? a Kanad?¸ Stanami Zjednoczonymi i Australi?.

Opodatkowaniu podlegaj? zarówno dochody uzyskane na Malcie¸ jak równie? ?rodki pieni??ne przetransferowane przez obcokrajowców na jej terytorium.

Na Malcie nie ma stawek rocznych lub podatków od nieruchomo?ci.

Niektóre zagraniczne dochody przekazane na Malt?¸ kwalifikuj? si? do obni?onej stawki podatku u ?ród?a w wysoko?ci zagranicznego podatku (dotyczy to g?ównie dywidend¸ odsetek i nale?no?ci licencyjnych)¸ albo zostaj? zwolnione od podatku zagranicznego (dotyczy to zwykle prywatnych emerytur i pewnych zysków kapita?owych).

Aby uzyska? prawo do pobytu na Malcie w zakresie ?wiadectwa rejestracji Wnioskodawca musi by? obywatelem UE¸ EFA (Islandia / Norwegia / Liechtenstein) lub Szwajcarii. Mo?liwe jest równie? ubieganie si? o status podatkowy w zakresie Malta?skiego Programu Emerytalnego (MRP – Malta Retirement Programme).

 

“Ka?dy obywatel UE¸ który dowiedzie¸ ?e nie jest zagro?eniem dla zdrowia¸ porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego¸ ma prawo do ?ycia na Malcie”

W jakis sposób ubiega? si? o Malta?ski Program Emerytalny (ang. Malta Retirement Programme – MRP)?

  • Jednym z podstawowych kryteriów jest posiadania odpowiedniego maj?tku w tym pa?stwie. Wnioskodawca musi by? w?a?cicielem b?d? najemc? nieruchomo?ci na Malcie lub Gozo. Wynajem nie mo?e by? krótszy ni? 12 miesi?cy i musi by? po?wiadczony odpowiedni? umow? wraz z wnioskiem

 

Wed?ug nowych przepisów¸ minimalne wymagania cenowe dotycz?ce cen nieruchomo?ci pozostan? ni?sze dla Gozo w porównaniu z Malt?.

  • Minimalna cena nabycia nieruchomo?ci zosta?a ustalona na poziomie 275¸000 euro dla Malty i 250¸000 euro dla Gozo.
  • Minimalna kwota wynajmu to 9¸600euro dla Malty i 8¸750 dla Gozo.
  • Ka?da osoba zamieszka?a na Malcie i korzystaj?ca z systemu MRP musi przebywa? najej terytorium przez co najmniej  90 dni w roku. Przy czym dla uzyskania statusu rezydenta podatkowego nie jest koniecz