Kto zarabia w czasie kryzysu?

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ kwiecie? 2013

Eksperci przewiduj?¸ ?e rok 2013 up?ynie pod znakiem pog??biaj?cej si? recesji. Wzrostu gospodarczego mo?na spodziewa? si? dopiero z nadej?ciem nowego roku.  Mimo minimalnego spadku bezrobocia¸ sytuacja na rynku pracy jest wzi?? z?a. Przed rokiem bez pracy by?o ponad 13¸3 procent Polaków. Jak informuje GUS¸ sprzeda?y detaliczna  wzros?a o 0¸1 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Jednak analitycy oczekiwali wzrot o conajmniej 0¸7 procent.

Prognozy te wygl?daj? do?? ponuro¸ nie tylko z perspektywy firm¸ ale równie? ka?dego pracownika. Sytuacja na rynku pracy nie sprzyja znalezieniu zatrudnienia. Jednak jak podaje serwis Money.pl istnieje pewna grupa stanowisk¸ w której na zarobki zdecydowanie nie mo?na narzeka?.

Wed?ug Raportu P?acowego przygotowanego przez Sedlak & Sedlak 2012¸ najwy?sze p?ace otrzymuj? prezesi i dyrektorzy generalni. Mediana ich miesi?cznych wynagrodze? ca?kowitych wynosi 33 436 PLN i jest o 28% wy?sza od p?ac dyrektorów jednostek biznesowych (26 091 PLN). W przypadku kadry mened?erskiej¸ kierownicy zarabiaj? nawet o 59% wi?cej¸ ni? mened?erowie zatrudnieni na poziomie ni?szym. Najni?sze stawki na tym szczeblu zatrudnienia otrzymuj? liderzy zespo?. Mediana ich miesi?cznych wynagrodze? ca?kowitych wynosi 5 224 PLN.

Dane raportu pochodz? z 321 zak?adów i dotycz? wynagrodze? 129 323 pracowników