Koniec kryzysu gospodarczego?

?ród?o: Jakub Kledzik¸ PKF Malta¸ sierpien 2013

 

Czy wida? wreszcze oczekiwany koniec kryzysu gospodarczego?


Opytmistyczne wie?ci na temat przy?pieszenia gospodarczego nap?ywaj? z Polski.

 W?ród wszystkich 28 pa?stw wchodz?cych w sk?ad Unii Europejskiej tylko jeden¸ Polska¸ mo?e si? pochwali?¸ ?e od 20 lat nie zosta? dotkni?ty przez recesj? gospodarcza. Cho? analizy ekonomiczne pokazuj?¸ ?e spodziewany wzrost PKB w tym kraju w roku 2013 wyniesie tylko nieco ponad 1% to ju? w 2018 roku¸ wed?ug optymistycznych przewidywa?¸ nast?pi przy?pieszenie¸ a wska?nik ten b?dzie oscylowa? w granicach 3¸5%. Inne kraje takie jak Chorwacja¸ Czechy czy S?owenia pogr??one s? w d?ugofalowej recesji¸ natomist Bulgaria¸ Rumunia i S?owacja nadal w znacz?cym stzagro?one s? wystapieniem tego zjawiska.

Na tle tych przyk?adów warto tym bardziej podkre?li? pozytywne g?osy p?yn?ce ze ?rodkowiska polskich przedsi?biorców¸ którzy spodziewaj? si? w niedalekiej przysz?o?ci znacz?cej poprawy sytuacji finansowej swoich firm. Analizuj?c warto?? wska?nika¸ który mierzy zadowolenie z sytuacji finansowej w tej grupie na popraw? jej wskaza?o a? 22¸6% przedsi?biorców. Warto zauwa?y?¸ ?e w kwietniowych analizach by?o to 17¸1%. Ten wzrost¸ zdaniem Krajowego Rajestru D?ugów i Konferencji Przedsi?biorstw Finansowych¸ nast?pi? na skutek zmniejszenia si? w II kwartale bie??cego roku zatorów p?atniczych oraz kosztów obs?ugi nieterminowych nale?no?ci a indeks Nale?no?ci Przedsi?biorstw wzrós? do poziomu 85¸7 punkt czyli do warto?ci obserwowanych w 2011 r.

Popraw? w omawianym zakresie zauwa?ono tak?e na najwy?szych szczeblach w?adzy pa?stwowej. Premier Donald Tusk powiedzia?:

By?o spowolnienie w pierwszym kwartale¸ s?dz?¸ ?e w drugim b?dziemy mieli do czynienia z ma?ym przyspieszeniem. My?l?¸ ?e nied?ugo b?dziemy mogli otwarcie powiedzie?:
‘Koniec kryzysu w Europie to znaczy koniec spowolnienia w Polsce’.

Prezes rady ministrów ?wiadomy jest oczywi?cie faktu jak du?y wp?yw na stan polskiej gospodarki ma spo?ecze?stwo¸ dlatego dodaje: “Konsumpcja jest jednym z motorów nap?dowych gospodarki¸ ale konsumuj?¸ czyli kupuj? tylko ci¸ którzy wierz? w to¸ ?e jutro i pojutrze nie b?dzie ?le. Je?li ludzie si? boj?¸ to wiadomo¸ ?e raczej chowaj? pieni?dze i gospodarka to odczuwa.’

Indeks Nale?no?ci Przedsi?biorstw dostarcza informacji o aktualnym stanie oraz prognozach przedsi?biorców dotycz?cych sze?ciu obszarów zwi?zanych z nale?no?ciami. Wska?nik ten w lipcowym badaniu wzrós? o 3¸5 pkt. Jest to najwy?szy jego taki wzrost w historii badania¸ które s? prowadzone od stycznia 2009 r. Od lipca 2011 r. do pa?dziernika 2012 r. warto?? INP mala?a¸ po czym ustabilizowa?a si? na niskim poziomie. Wed?ug ekonomistów¸ bior?c pod uwag? fakt¸ ?e wahania warto?ci INP zmienia?y si? w podobny sposób¸ jak Produktu Krajowego Brutto¸ mo?na zaryzykowa? stwierdzenie¸ ?e od dawna oczekiwane o?ywienie gospodarcze w ko?cu nadchodzi.

Z raportu wynika¸ ?e w lipcowym badaniu nast?pi? wyra?ny wzro