Komisja Europejska ??da zwrotu funduszy

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ kwiecie? 2013

 

 

Komisja Europejska za??da?a od Polski zwrotu 80 milionów euro do unijnego bud?etu. Reakcja Komisji Europejskiej spowodowana jest niedostateczn? kontrol? wniosków na wykorzystanie funduszy rolnych. To równie? kara za z?e zarz?dzanie ?rodkami z Brukseli i opó?nienia w wyp?acaniu rolniczych emerytur.

Rzecznik Komisji Europejskie ds. rolnictwa Roger Waite skomentowa?¸ ?e powodem kar s?: “braki podczas kontroli wst?pnych wniosków oraz zatwierdzania programów operacyjnych dla gospodarstw niskotowarowych”- Je?li chodzi o Polsk?¸ mamy do czynienia w szczególno?ci z kwesti? zwi?zan? z kontrolami. Niekoniecznie b??dy pope?nili rolnicy¸ ale administracja¸ która nie zweryfikowa?a prawid?owo¸ czy fakty przedstawiono w?a?ciwie. Dlatego rolnicy¸ którzy nie powinni otrzyma? wsparcia¸ jednak je dostali . W czasie oszcz?dno?ci obserwujemy¸ ?e jako?? kontroli staje si? w pewnym stopniu ograniczona. To globalny problem”

Komisja Europejska poinformowa?a¸ ?e wykryte nieprawid?owo?ci dotycz? lat 2004-2006.   Minister rolnictwa Stanis?aw Kalemba o?wiadczy?¸ i? by? to pocz?tek wdra?ania programu i mo?liwe¸ ?e b??dy zosta?y pope?nione.

Oprócz Polski¸ ukarane zosta?o 14 innych krajów cz?onkowskich¸ mi?dzy innymi Grecja oraz Wielka Brytania. ??czna grzywna¸ która zosta?a na?o?ona to 230 milionów euro. Polska uplasowa?a si? na niechlubnym drugim miejscu pod wzgl?dem ?rodków jakie musi zwróci? Unii Europejskiej. Wcze?niej wspomniana Grecja¸ która znajduje si? na pierwszym miejscu¸ musi zwróci? ??cznie 107¸6 mln  euro¸ Wielka Brytanie „jedyne” 10 milionów.

Niektóre z krajów zdecydowa?y si? na zaskar?enie Komisji Europejskiej do Unijego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci w Luksemburgu. Polska wci?? nie okre?li?a swojego ostatecznego stanowiska w tej sprawie.