Jak wojna handlowa bije w polsk? gospodark?.

Raport specjalny TVN24 Biznes i ?wiat

 

Straty wynikaj?ce z wojny handlowej Rosji z Zachodem licz? na razie g?ównie polscy producenci ?ywno?ci. Ale w d?u?szym okresie zap?acimy za ni? wszyscy. Ile? O tym w raporcie specjalnym TVN24 Biznes i ?wiat.

Na pocz?tku sierpnia Rosja poinformowa?a¸ ?e wprowadza zakaz importu owoców¸ warzyw¸ mi?sa¸ drobiu¸ ryb¸ mleka i nabia?u z USA¸ Unii Europejskiej¸ Australii¸ Kanady oraz Norwegii. Embargo ma obowi?zywa? przez rok. To odpowied? Rosji na sankcje na?o?one na ni? przez USA oraz UE. Wcze?niej¸ 1 sierpnia¸ Rosja wprowadzi?a embargo na niektóre owoce i warzywa z Polski.

Ze wst?pnych analiz wynika¸ ?e sankcje obejm? towary z Unii Europejskiej warte ponad 20 mld z?. W przypadku Polski jest to a? 3¸5 mld z? – tyle by? wart w 2013 r. eksport towarów¸ które zosta?y obj?te rosyjskimi sankcjami.

Rosja to drugi po Unii Europejskiej partner handlowy Polski. Z eksportu do tego kraju ?yje nawet 9 tys. polskich firm. Od pocz?tku 2014 roku wys?ali?my do Rosji produkty o warto?ci 14¸6 mld z?. Cho? to pi?? razy mniej ni? np. do Niemiec¸ to Rosja jest kluczowym rynkiem dla naszych rolników.

SKUTKI DLA POSZCZEGÓLNYCH BRAN?

Jak mówi w rozmowie z TVN24 Biznes i ?wiat Andrzej Gantner¸ dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów ?ywno?ci¸ je?li embargo utrzyma si? przez rok¸ Polska straci 800 mln euro z tytu?u spadku eksportu naszej ?ywno?ci. Istnieje te? bardzo du?e zagro?enie dla rentowno?ci produkcji sadowniczej¸ warzywniczej i powa?ne zagro?enia dla bran?y mleczarskiej i mi?snej. Co wi?cej¸ te zagro?enia nie dotycz? tylko tych¸ którzy eksportuj? b?d? eksportowali do Rosji¸ ale ca?ej gospodarki ?ywno?ciowej w Polsce i Unii Europejskiej¸ poniewa? to¸ co si? dzieje¸ prowadzi do spadku cen poni?ej kosztów wytworzenia i do generowania pot??nych strat.

Owoce i warzywa. Na decyzji Kremla najbardziej strac? producenci owoców. Warto?? eksportu tych produktów do Rosji wynosi niemal 500 mln euro rocznie. Trafia tam 56¸2 proc. produkcji naszych jab?ek i 62¸4 proc. produkcji gruszek. Powody do narzeka? maj? te? producenci warzyw. Prawie po?owa polskiego eksportu pomidorów i kapusty trafia do Rosji.

Mi?so. Rosja wprowadzi?a embargo na polskie mi?so wieprzowe ju? 17 lutego¸ kiedy wykryto w Polsce pierwsze przypadki choroby Afryka?skiego Pomoru ?wi? (ASF). Ponadto embargo poszerzy?o si? o takie kraje jak Chiny¸ Tajwan¸ Korea i Japonia¸ które te? wprowadzi?y zakaz importu mi?sa wieprzowego. Natomiast embargo wprowadzone przez Rosj? na pocz?tku sierpnia obj??o tak?e zakaz importu mi?sa wo?owego. Rocznie do Rosji eksportujemy mi?so o warto?ci 160 mln euro.

– Sytuacja bran?y mi?snej jest trudna¸ w niektórych firmach obroty spad?y od 1