Firma bez strony WWW? Mo?liwe.

Artyku? opublikowany przez serwis TVN24


Wydaje si?¸ ?e strona internetowa to dla firm standard. Ale jak si? okazuje¸ ma j? tylko ok. 70 proc. polskich przedsi?biorstw. Jeszcze gorzej jest z mobilnymi stronami¸ dost?pnymi np. na tablety i smartfony – pisze “Rzeczpospolita”.


internet


Bowiem a? 93 proc. ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw w?a?nie takiej mobilnej wersji strony nie posiada – wynika z badania firmy IT ActiveMobi¸ która przepyta?a 3 tys. przedsi?biorstw.

Nie lepiej jest te? z serwisami spo?eczno?ciowymi – w dzia?alno?ci gospodarczej wykorzystuje je tylko 16 proc. podmiotów¸ co daje trzeci od ko?ca wynik w UE.

Co ciekawe¸ równie? najwi?ksze przedsi?biorstwa ignoruj? tak? mo?liwo?? dotarcia do klienta – mniej ni? co dziesi?te jest dost?pne mobilnie. Wybijaj? si? za? sklepy internetowe – co trzeci dzia?a wed?ug mobilnych standardów¸ ale na tle Europy te? wygl?da to s?abo – w innych pa?stwach unijnych ten udzia? jest dwa razy wi?kszy.

Tymczasem technologiczna inwestycja nie jest a? tak wielka: aplikacja to wydatek od kilku tys. z?¸ na mobiln? stron? wystarczy kilkaset z?otych – zauwa?a “Rz”.