Bud?et dla Polski UE 2014-2020

 

?ród?o: Kinga Warda¸ PKF Malta¸ listopad 2012

 

Przewodnicz?cy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy rozes?a? do krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej najnowszy projekt bud?etu na lata 2014-2020. Bedzie on przedmiotem dyskusji na szczycie UE po?wi?conemu wieloletniemu bud?etowi UE¸ odb?dzie si? w Brukseli 22 i 23 listopada.

Zgodnie z przedstawionym projektem – 3¸9 mld euro¸ czyli o ponad miliard wi?cej ni? chcia? Cypr przewiduje dla Polski nowa propozycja bud?etu UE na lata 2014-20 – wynika z wylicze? PAP.

Bud?et ma na celu wspieranie inteligentnego i trwa?ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj?cego w??czeniu spo?ecznemu. Zaproponowane ?rodki powinny umo?liwi? finansowanie celów strategii Europa 2020 – jak podaje komunikat zamieszczony na stronie UE. Strategia ta oznacza:

 „konkretny plan obejmuj?cy pi?? celów – w zakresie zatrudnienia¸ innowacji¸ edukacji¸ w??czenia spo?ecznego oraz zmian klimatu/energii – które nale?y osi?gn?? do 2020 r. W ka?dym z tych obszarów wszystkie pa?stwa cz?onkowskie wyznaczy?y sobie w?asne cele krajowe. Konkretne dzia?ania na poziomie zarówno unijnym¸ jak i krajowym wzmacniaj? realizacj? strategii”.

Obci?te zosta?y fundusze na wyrównywanie ró?nic w rozwoju unijnych regionów¸ czyli w polityce spójno?ci¸ z której hojnego wsparcia korzysta obecnie Warszawa. Podniesiono maksymalny limit dost?pnych funduszy – co jest korzystne dla krajów takich jak Polska. W poprzednim projekcie bud?etu ten limit wynosi? 2¸35 procent PKB¸ teraz szef Rady Europejskiej zaproponowa? zwi?kszenie go do 2¸4 procent.

Biorac pod uwag?¸ ?e kryzys finansowy nadwyr??y? mo?liwo?ci bud?etowe nawet najbogatszych krajów Unii¸ projekt bud?etu wydaje si? by? optymistyczny dla Polski. Niemal ka?dy rz?d tnie wydatki¸ aby ograniczy? do rozs?dnych rozmiarów d?ug publiczny i odzyska? zaufanie rynków finansowych – jak podaje GazetaPrawna.pl.

Jak podkre?li? Donadl Tusk¸ Polska¸ jako biorca funduszow z UE wie¸ ?e samo wo?anie “dajcie wi?cej” nie pomo?e. – Jeste?my wi?c zwolennikami umiarkowanych rozs?dnych ci??¸ zrównowa?onych¸ a wi?c nie po polityce spójno?ci¸ ale tak?e po tych segmentach¸ które s? faworyzowane przez Niemców.

 

Propozycje zmian w bud?ecie na lata 2014-2012 w porowaniu z budzetem 2007-2013 obejmuj?:

  • w??czenie do bud?etu UE przychodów z cz??ci praw do emisji CO2
  • w??czenie jako ?ród?a w?asne przychody z ce? importowych oraz od podatku VAT towarów obj?tych importem
  • podatek od transakcji finansowych banków
  • zharmonizowanie podatku od przedsi?biorstw CIT i w??czenie go do ?róde? w?asnych UE